Ordningsregler för Kisa Båtklubb:

1        Båtplats får ej lånas eller hyras ut i andra hand av platsinnehavaren.

 

2        Båtplats som ej utnyttjas under 1.5 år av platsinnehavaren betraktas som förlupen.

 

3        Båtplats som ej utnyttjas får av klubben hyras ut, efter samråd med innehavaren av platsen. Båtplatsavgift erläggs av platsinnehavaren, samt av den av klubben utsedda andrahandsinnehavaren.

 

4        Kostnader för båtbom erläggs av platsinnehavaren (depositionsavgift). Dessa pengar återbetalas vid uppsägning av plats eller då klubbens ekonomi tillåter.

 

5        Priset för bom fastställs årligen vid inköp av nya bommar.

 

6        Båtbom får ej säljas till annan än Kisa båtklubb ej heller tagas bort från sin plats vid brygga.

 

7        Båtplatsavgift återbetalas ej vid uppsägning av båtplats.

 

8        Vid kö till båtplats äger klubben rätt att göra omdisponeringar av platserna.

 

9        Båtplatsinnehavare äger förtur till vinteruppläggningsplats.

 

10    Arbetsplikt råder inom klubben, medlem skall göra minst 2 arbetskvällar/år (ca 6 timmar). För de medlemmar som uteblir från dessa debiteras en arbetsavgift som fastställs av årsmötet.

 

11    Hastighetsbegränsning råder inom hamnområdet, från hamnenoch ut till enslinje mellan Näs och Hovby gård gäller svallfri gång. Följs ej detta kan styrelsen utesluta medlem med omedelbar verkan.

OBS att även småbåtar med utombordare drar upp stort svall.

 

12    Förtöjning av båtar skall ske med gott sjömanskap, tillräckligt grova tampar och erforderligt antal  fjädrar. Båtplatsinnehavaren ansvarar också för att årligen kontrollera bultarna mellan flytblock och bom. Båtägaren ansvarar för egna orsakade skador samt skador som egna båten orsakat på annans båt.

 

13    Alla båtar ska vara ansvarsförsäkrade. Kontroll kan ske inom klubben.

 

14    Båtar från klubben får ej stadigvarande läggas vid gästhamnsbryggan eller C-bryggan, enda tillfället som dessa platser får utnyttjas är vid arbete på båten, tankning av drivmedel eller vatten samt vid på- och avstigning.

 

15    Följs ej ovanstående regler eller dess syfte kan medlem uteslutas av styrelsen ur klubben.


16.  Uppsägning av funktionärsuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast innan oktober månads utgång annars kvarstår man för omval vid kommande årsmöte.   

 

Styrelsen

Kisa BK