Miljöplan Kisa Båtklubb

Sammanfattning
Detta dokument beskriver vilka regler som gäller, för båtklubbens medlemmar, för att
minimera påverkan på miljön på de områden som klubben förfogar över.
Vidare finns aktuella telefonnummer i slutet av dokumentet.


Miljöplanen innehåller:
• Miljöpolicy
• Miljöregler
• Avfallsplan
• Handlingsplan vid miljöolycka
• Aktuella telefonnummer och platser


Bakgrund
Kisa Båtklubbs miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga naturmiljön inom de
mark- och vattenområden som klubben disponerar i Kinda.
Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att omfatta de områden som besöks vid
nyttjande av båten.


Miljöpolicy
Kisa Båtklubb är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott
kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste
hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas
för att minimera denna belastning på miljön.


Kisa Båtklubb och dess medlemmar ska:


• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på
ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
• Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.
• Vid nyttjande och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa förmåga välja de mest
miljövänliga alternativen.
• Alltid välja produkter som godkänts av myndigheter och vid omhändertagande av avfall följa
klubbens avfallsplan.
• Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att Båtklubbens ambitioner och
mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
• Verka för ökad källsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.


Till förfogande för att underlätta för den enskilde båtägaren finns i hamnen:


• Toalettsug, finns i hamnen. Båtägare får enligt lag ej tömma latrinavfall på annat sätt i Sverige.
• Miljöbod (MB) i hamnen där finns soptunnor. I dessa får endast vanligt hushållsavfall från
båtutfärder slängas.


Kisa Båtklubbs miljöpolicy ska årligen granskas av styrelsen och uppdateras vid behov.
Som medlem i Kisa Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och
avfallsplan.


Miljöregler
Allmänt


• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet,
t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra
kemikalier får användas.
• Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens
hemsida, http://www.kemi.se.
• Om bottenmålning anses nödvändigt skall hård färg (antifaulingfärg) användas, mjuk färg bör endast
användas om särskilda skäl föreligger. Båtklubbens ambition är att ingen medlem skall använda mjuk
bottenfärg.
• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske
och tömning ska göras i därför avsedda behållare, se avfallsplan.
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere
bränsleförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet.


Båtupptagning/Vinterförvaring av båt


Följande gäller vid upptagning och förvaring:


• Tvätt av båtbotten på uppställningsplan är förbjuden och beivras.
• Slipning får endast ske med slipmaskin kopplad till dammsugare eller dyl. Slipdammet samlas upp
och lämnas till kommunens avfallsanläggning. Våtslipning skall undvikas och är enbart tillåtet om
avfallet kan omhändertas och lämnas till kommunens avfallsanläggning.
• Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade
färgrester ska omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas till Kommunens avfallsanläggning.
• Förebyggande åtgärder görs av resp. båtägare för att skydda marken från eventuella bränsle- och
oljespill från motor och växelhus.


Avfallshanteringsplan


Kisa Båtklubb har ej insamling av farligt avfall som härrör från brukande och underhåll av båten, utan
detta får lämnas på kommunens miljöstation. Se tabell för omhändertagande av avfall.


• Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska, av respektive båtägare, källsorteras och
lämnas till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.
• Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas hem eller kan läggas i avsedda
sopkärl i miljöboden.
• Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt
bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
• Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstation i
hamnen.


Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöansvarige. Se även Kisa Båtklubbs hemsida för mer
information.


Avfallshantering
I huvudsak ansvarar varje medlem för att hantera sitt eget avfall. För att underlätta för medlemmarna har
klubben en miljöbod för visst avfall som anges i tabellen nedan. Övrigt avfall som till exempel blybatterier är
medlemmen själv ansvarig för att lämna till kommunens miljöstation eller inköpsstället.


Tabell för hur avfall från klubbverksamheten skall omhändertasHandlingsplan vid miljöolycka

I händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor


I båt


• I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre
utsläpp lokalt.


På land


• Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att
vätskan inte tränger ner i marken.
• Viss utrustning för spillberedskap finns i miljöboden.
• Sug upp vätskan med Absol som finns i miljöboden.
• Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och till kommunens
miljöstation
• Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige eller hamnfogden.


I sjön


• Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet. Absorberande material för ändamålet
finns i miljöboden.
• Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.
• I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma
Räddningstjänst 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.
• Använt maerial hanteras som farligt avfall och lämnas till till kommunens miljöstation
• Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige eller hamnfogden.


Kontakt och telefonnummer


Denna miljöplan har beslutats av styrelsen 2023-10-01

Avfallstyp

Omhändertas genom att

Hushållsopor

Lämnas i kärl i miljöboden eller tas hem

Förpackningar

Lämnas i kärl i miljöboden eller tas hem

Dryckesförpackningar med pant

Lämnas i kärl i miljöboden eller lämnas till pantställe.

Oljor och oljefilter

Lämnas till kommunens miljöstation

Glykol

Lämnas till kommunens miljöstation

Småbatterier

Lämnas till kommunens miljöstation

Blybatterier eller motsvarande

Lämnas till kommunens miljöstation

Elavfall

Lämnas till kommunens miljöstation

Färgrester och lösningsmedel

Lämnas till kommunens miljöstation

Tomma färgburkar

Lämnas till kommunens miljöstation

Glas och metall

Lämnas i kärl i miljöboden eller tas hem

Förbrukat täckningsvirke, pallningsvirke och gamla presenningar

Lämnas till kommunens miljöstation

Latrin från båtar

Töms på latrinstation/sugtömningen i hamnen.

Akut miljöfara

Räddningstjänsten

Ring 112

Mindre miljhändelse

Hamnfogden eller Miljöansvarig

070 605 68  59

076 231 75 87
Miljöstation

Adlerskog

0494 19027

Återvinningscentral

Adlerskog

0494 19027

Miljöansvarig

Ove Gustavsson

076 231 75 87